กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างนี้ก่อนทำการจองคอร์สเรียนและสมัครเรียน

 1. การสมัครเรียนสามารถทำได้ถึง 1 วันก่อนหน้าวันเปิดเรียน
 2. หากต้องการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน หรือยกเลิกการสมัครเรียน กรุณาติดต่อทาง Pittarii! อย่างน้อย 7 วันก่อนเปิดเรียน มิเช่นนั้น จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน 50% ของราคาเต็มทุกคอร์สเรียนที่ได้สมัครไว้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคอร์สเรียนแก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว
 3. กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อตกลงเวลาเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนทำการสมัครคอร์ส Customizable Class เสมอ มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครเรียนเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคอร์สเรียนแก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว
 4. ราคาโปรโมชั่นนักเรียนในคอร์ส Customizable Class สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า นับถึงวันแรกที่เปิดเรียนเท่านั้น โดยจะมีการสุ่มตรวจบัตรนักเรียนในวันเรียน
  หากพบผู้ละเมิดสิทธิ์ราคาโปรโมชั่นนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดสอน หรือเรียกเก็บค่าเรียนส่วนต่างเพิ่ม เท่ากับราคาเต็มของคอร์สเรียนที่ได้สมัครไว้ แก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว
 5. การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือระบบพร้อมเพย์ คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามประกาศของธนาคารที่กำลังใช้บริการ
 6. การชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ไม่คิดค่าธรรมเนียมหากชำระยอดไม่เกิน 5,000 บาท
  และคิดค่าธรรมเนียม 2 บาทต่อครั้ง หากมียอดชำระตั้งแต่ 5,001 - 30,000 บาท ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
 7. การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต รับเฉพาะการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่รับผ่อนชำระทุกกรณี
 8. ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
 9. การชำระค่าเรียนเป็นเงินสดในวันเปิดเรียน กรุณาชำระเต็มจำนวน ในวันแรกที่เปิดเรียนเท่านั้น
  ไม่อนุญาตให้ผ่อนชำระทุกกรณี
 10. การชำระค่าเรียนของคอร์ส Customizable Class แบบรายชั่วโมงเป็นเงินสดในวันเปิดเรียน กรุณาชำระเงินก่อนหรือหลังเรียนเสร็จในวันนั้นนั้นตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
 11. ในกรณีที่เปิดเรียนแล้ว หรือคอร์สเรียนที่ผู้เรียนต้องการเปลี่ยนแปลงมีที่นั่งเต็มแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน เวลาเรียน และที่นั่งเรียน แก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนหรือสถานที่เรียนตามความเหมาะสม
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคอร์สเรียนแก่ทาง Pittarii! เพียงผู้เดียว หากผู้เรียนละเมิดข้อตกลงใด ๆ ณ ที่นี้
 14. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่นำออกไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้เรียนก่อน
 15. ไม่อนุญาตให้คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ทำสำเนาข้อความและเอกสารประกอบการเรียนใด ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยทาง Pittarii! ไปเผยแพร่ต่อ เด็ดขาด