กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างนี้ก่อนทำการจองคอร์สเรียนและสมัครเรียน

 1. การสมัครเรียน สามารถสมัครได้ตั้งแต่ประกาศรับสมัครครั้งแรก จนถึง 3 วันก่อนหน้าวันเปิดเรียนของคอร์สเรียนนั้น
  ยกเว้นคอร์สเรียนส่วนตัว Customizable Class สามารถสมัครได้จนถึง 1-2 วันก่อนเปิดเรียน แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของผู้สอน
 2. หากต้องการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน หรือยกเลิกการสมัครเรียน กรุณาติดต่อทาง Pittarii! อย่างน้อย 7 วันก่อนเปิดเรียน มิเช่นนั้น จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน 50% ของราคาเต็มทุกคอร์สเรียนที่ได้สมัครไว้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคอร์สเรียนแก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว
 3. กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อตกลงเวลาเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนทำการสมัครคอร์ส Customizable Class เสมอ มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครเรียนเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคอร์สเรียนแก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว
 4. ราคาโปรโมชั่นนักเรียนในคอร์ส Customizable Class สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า นับถึงวันแรกที่เปิดเรียนเท่านั้น โดยจะมีการสุ่มตรวจบัตรนักเรียนในวันเรียน
  หากพบผู้ละเมิดสิทธิ์ราคาโปรโมชั่นนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดสอน หรือเรียกเก็บค่าเรียนส่วนต่างเพิ่ม เท่ากับราคาเต็มของคอร์สเรียนที่ได้สมัครไว้ แก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว
 5. คอร์ส Customizable Class มีกำหนดเวลาการใช้ชั่วโมงเรียนในแพคเกจดังนี้
  • กรณีสมัครรายชั่วโมง กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อลงเวลาเรียนภายใน 2 เดือนหลังจากสมัครเรียน
  • แพคเกจ 12 ชั่วโมง กำหนดเวลาเรียนภายใน 4 เดือนหลังจากสมัครเรียน
  • แพคเกจ 20 ชั่วโมง กำหนดเวลาเรียนภายใน 6 เดือนหลังจากสมัครเรียน
  • แพคเกจ 36 ชั่วโมง กำหนดเวลาเรียนภายใน 8 เดือนหลังจากสมัครเรียน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและกำหนดเวลาเรียนแก่ทางผู้สอนแต่เพียงผู้เดียว
 6. กรณีเลือกชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือระบบพร้อมเพย์ กรุณาชำระเงินและแจ้งโอนเงินค่าคอร์สเรียนภายใน 2 วัน (48 ชั่วโมง) หลังจากได้สมัครหรือจองคอร์สเรียน มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครเรียนนั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการสมัครเรียนนั้น แก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว
 7. การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือระบบพร้อมเพย์ คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามประกาศของธนาคารที่กำลังใช้บริการ
 8. การชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ไม่คิดค่าธรรมเนียมหากชำระยอดไม่เกิน 5,000 บาท
  และคิดค่าธรรมเนียม 2 บาทต่อครั้ง หากมียอดชำระตั้งแต่ 5,001 - 30,000 บาท ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกเหนือจากได้รับการยกเว้นตามประกาศของธนาคารที่กำลังใช้บริการ
 9. การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต รับเฉพาะการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่รับผ่อนชำระทุกกรณี
 10. ทาง Pittarii! จะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ขั้นต่ำ 220 บาทต่อการสมัครเรียน และไม่เกิน 420 บาทต่อการสมัครเรียน
 11. หากคอร์สเรียนนั้นรับชำระค่าคอร์สเรียนเป็นเงินสด
  กรุณาชำระค่าเรียนในวันเปิดเรียน โดยชำระเต็มจำนวน ในวันแรกที่เปิดเรียนเท่านั้น
  ไม่อนุญาตให้ผ่อนชำระทุกกรณี
 12. การชำระค่าเรียนของคอร์ส Customizable Class แบบรายชั่วโมงเป็นเงินสดในวันเปิดเรียน กรุณาชำระเงินก่อนหรือหลังเรียนเสร็จในวันนั้นนั้นตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
 13. เฉพาะคอร์ส Customizable Class แบบ 20 ชั่วโมง และ 36 ชั่วโมง สามารถแบ่งชำระเป็นรายงวด สูงสุด 2 หรือ 3 งวด ตามลำดับ โดยผู้เรียนต้องชำระเงินงวดแรกก่อนวันเปิดเรียนอย่างน้อย 2 วัน และชำระเงินงวดที่ 2 หรือ 3 ก่อนหน้ากำหนดเรียนชั่วโมงที่ 13 และ 25 ตามลำดับ หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้สอน
 14. ในกรณีที่เปิดเรียนแล้ว หรือคอร์สเรียนที่ผู้เรียนต้องการเปลี่ยนแปลงมีที่นั่งเต็มแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน เวลาเรียน และที่นั่งเรียน แก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนหรือสถานที่เรียนตามความเหมาะสม
 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคอร์สเรียนแก่ทาง Pittarii! เพียงผู้เดียว หากผู้เรียนละเมิดข้อตกลงใด ๆ ณ ที่นี้
 17. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่นำออกไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้เรียนก่อน
 18. ไม่อนุญาตให้คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ทำสำเนาข้อความและเอกสารประกอบการเรียนใด ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยทาง Pittarii! ไปเผยแพร่ต่อ เด็ดขาด