กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างนี้ก่อนทำการจองคอร์สเรียนและสมัครเรียน

 

 

การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน

สำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์ ต้องการหยุดเรียน, เลื่อนเวลาเรียน หรือปรับเปลี่ยนเวลาเรียน สามารถติดต่อทางผู้สอนได้ล่วงหน้า ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 

กรณีคอร์ส Customizable Class (คอร์สเรียนส่วนตัวแบบปรับแต่งได้)

 • กรุณาแจ้งทางผู้สอนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเรียนครั้งถัดไป หากต้องการเลื่อนเวลาเรียนหรือปรับเวลาเรียน
 • หากผู้เรียนแจ้งยกเลิกหรือปรับเลื่อนเวลาเรียน ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเรียนครั้งถัดไปที่จะถึง ขออนุญาตปรับลดจำนวนชั่วโมงเรียนในแพคเกจที่คงเหลือดังนี้
  • กรณีติดต่อเข้ามาภายใน 3 ถึง 24 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาเรียนครั้งถัดไป: ขออนุญาตหักจำนวนชั่วโมงเรียนลง 30 นาทีจากชั่วโมงเรียนคงเหลือ
  • กรณีติดต่อเข้ามาภายใน 3 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาเรียนครั้งถัดไป: ขออนุญาตหักจำนวนชั่วโมงเรียนลง 120 นาทีจากชั่วโมงเรียนคงเหลือ

 

กรณีคอร์สเรียนแบบกลุ่มส่วนตัว

ได้แก่ คอร์ส Essential Japanese และ Brush-up Japanese

 • กรุณาแจ้งทางผู้สอนล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนเวลา 20:00 น. นับถึง 4 วันก่อนหน้า ก่อนการเรียนครั้งถัดไป หากต้องการเลื่อนเวลาเรียนหรือปรับเวลาเรียน
  เช่น นัดเรียนครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดี 14:00 น. สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาหรือยกเลิกการเรียนครั้งนั้นได้ ภายใน 20:00 น. ของวันจันทร์ เป็นต้น
 • หากผู้เรียนแจ้งยกเลิกหรือปรับเลื่อนเวลาเรียน ภายใน 4 วันก่อนเวลาเรียนครั้งถัดไปที่จะถึง ขออนุญาตปรับลดจำนวนชั่วโมงเรียนในคอร์สเรียนที่คงเหลือดังนี้
  • กรณีติดต่อเข้ามาภายใน 4 วันก่อนหน้า ถึง 24 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาเรียนครั้งถัดไป: ขออนุญาตหักจำนวนชั่วโมงเรียนลง 30 นาทีจากชั่วโมงเรียนคงเหลือ
  • กรณีติดต่อเข้ามาภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาเรียนครั้งถัดไป: ขออนุญาตหักจำนวนชั่วโมงเรียนลง 120 นาทีจากชั่วโมงเรียนคงเหลือ

 

กรณีคอร์สเรียนตามตารางเวลา

ได้แก่ คอร์ส Basic Japanese, Pre-intermediate Japanese, Lower-intermediate Japanese และ Intermediate Japanese

 • กรุณาแจ้งทางผู้สอนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนถึงวันเรียนครั้งถัดไป หากทราบล่วงหน้าว่าจะขาดเรียน โดยสามารถนัดชดเชยในวันอื่นที่ผู้เรียนและผู้สอนสะดวกได้ ก่อนการเรียนครั้งถัดจากนั้นไป
 • กรณีติดต่อเข้ามาภายใน 6 วัน ก่อนถึงวันเรียนครั้งถัดไป: ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียนชดเชย

 

กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยกับทางผู้เรียน สามารถใช้ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน หรือพิจารณาการเรียนชดเชยแก่ทางผู้สอน และทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว

 

การสมัครเรียน

การสมัครเรียน สามารถสมัครได้ตั้งแต่ประกาศรับสมัครครั้งแรก จนถึง 5 วันก่อนหน้าวันเปิดเรียนของคอร์สเรียนนั้น

ยกเว้น คอร์สเรียนส่วนตัว Customizable Class, คอร์ส Essential Japanese และคอร์ส Brush-up Japanese สามารถสมัครได้จนถึง 1-2 วันก่อนเปิดเรียน แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของผู้สอน

กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อตกลงเวลาเรียนทั้งสองฝ่าย ก่อนทำการสมัครคอร์ส Customizable Class, คอร์ส Essential Japanese และคอร์ส Brush-up Japanese เสมอ มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครเรียนเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคอร์สเรียนแก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว

 

หากต้องการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน หรือยกเลิกการสมัครเรียน

กรุณาติดต่อทาง Pittarii! อย่างน้อย 7 วันก่อนเปิดเรียน มิเช่นนั้น จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน 50% ของราคาเต็มทุกคอร์สเรียนที่ได้สมัครไว้

 

กรณีคอร์สเรียนเต็มหรือเปิดเรียนไปแล้ว

ในกรณีที่เปิดเรียนแล้ว หรือคอร์สเรียนที่ผู้เรียนต้องการเปลี่ยนแปลงมีที่นั่งเต็มแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน เวลาเรียน และที่นั่งเรียน แก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว

 

กรณีคอร์สเรียนไม่สามารถเปิดได้

คอร์สเรียนตามตารางเวลา ได้แก่คอร์ส Basic Japanese, Pre-intermediate Japanese, Lower-intermediate Japanese และ Intermediate Japanese สามารถเปิดเรียนได้ กรณีที่มีผู้สมัครเรียนในรอบนั้น ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

หากมีผู้เรียนเพียง 1 คนในคอร์สนั้นๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน และรายละเอียดคอร์สเรียน เป็นคอร์สเรียนส่วนตัว  แบบปรับเปลี่ยนเวลาเรียนได้ตามความสะดวก (Customizable Class) จำนวน 7 ครั้ง ครั้งละ 2-2.5 ชั่วโมง (รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ชั่วโมง) ตามความเหมาะสม

หากเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้คอร์สเรียนนั้นไม่สามารถเปิดเรียนได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือคืนเงิน แก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว

 

ระยะเวลาเรียน (วันหมดอายุ) ของแพคเกจในคอร์ส Customizable Class (คอร์สเรียนส่วนตัวแบบปรับแต่งได้)

คอร์ส Customizable Class มีกำหนดเวลาการใช้ชั่วโมงเรียนในแพคเกจดังนี้

 • กรณีสมัครรายชั่วโมง กรุณาติดต่อผู้สอนเพื่อนัดเวลาเรียนให้เสร็จสิ้นทั้งหมด ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากสมัครเรียน
 • แพคเกจ 12 ชั่วโมง กำหนดเวลาเรียนภายใน 4 เดือนหลังจากสมัครเรียน
 • แพคเกจ 20 ชั่วโมง กำหนดเวลาเรียนภายใน 6 เดือนหลังจากสมัครเรียน
 • แพคเกจ 36 ชั่วโมง กำหนดเวลาเรียนภายใน 8 เดือนหลังจากสมัครเรียน

ชั่วโมงเรียนในแพคเกจที่คงเหลือจะหมดอายุทันที หากไม่สามารถใช้ชั่วโมงเรียนได้หมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับคอร์สเรียนแก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว ตามความเหมาะสม

ราคาโปรโมชั่นและการชำระเงิน

ราคาพิเศษสำหรับนักเรียน

ราคาพิเศษสำหรับนักเรียน สำหรับผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษา, กำลังศึกษา, หรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า นับถึงวันแรกที่เปิดเรียนเท่านั้น โดยจะมีการสุ่มตรวจบัตรนักเรียนในวันเรียน

หากพบผู้ละเมิดสิทธิ์ราคาโปรโมชั่นนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดสอน คืนเงิน หรือเรียกเก็บค่าเรียนส่วนต่างเพิ่ม เท่ากับราคาเต็มของคอร์สเรียนที่ได้สมัครไว้ แก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว

 

กรณีคอร์ส Customizable Class (คอร์สเรียนส่วนตัวแบบปรับแต่งได้)

สามารถแบ่งชำระเป็นรายงวด สูงสุด 2 หรือ 3 งวด เฉพาะคอร์ส Customizable Class แบบ 20 ชั่วโมง และ 36 ชั่วโมง ตามลำดับ

โดยผู้เรียนต้องชำระเงินงวดแรกก่อนวันเปิดเรียนอย่างน้อย 2 วัน และชำระเงินงวดที่ 2 หรือ 3 ก่อนหน้ากำหนดเรียนชั่วโมงที่ 13 และ 25 ตามลำดับ หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้สอน

การชำระค่าเรียนของคอร์ส Customizable Class แบบรายชั่วโมงเป็นเงินสดในวันเปิดเรียน กรุณาชำระเงินก่อนหรือหลังเรียนเสร็จในวันนั้นนั้นตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยชำระเต็มจำนวน ไม่อนุญาตให้ผ่อนชำระทุกกรณี

ทาง Pittarii! ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมของคอร์ส Customizable Class เพิ่มเติมจากที่ได้แจ้งไว้ในราคาเบื้องต้น โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม แก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว

ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ในส่วนของ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับคอร์ส Customizable Class

 

การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

กรณีเลือกชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือระบบพร้อมเพย์ กรุณาชำระเงินและแจ้งโอนเงินค่าคอร์สเรียนภายใน 2 วัน (48 ชั่วโมง) หลังจากได้สมัครหรือจองคอร์สเรียน มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครเรียนนั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการสมัครเรียนนั้น แก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว

การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือระบบพร้อมเพย์ คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามประกาศของธนาคารที่กำลังใช้บริการ

 • โดยปกติ การชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ไม่คิดค่าธรรมเนียมหากชำระยอดไม่เกิน 5,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่น ให้อ้างตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกเหนือจากได้รับการยกเว้นตามประกาศของธนาคารที่กำลังใช้บริการอยู่

 

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต รับเฉพาะการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่รับผ่อนชำระทุกกรณี

ทาง Pittarii! จะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ขั้นต่ำ 220 บาทต่อการสมัครเรียน และไม่เกิน 420 บาทต่อการสมัครเรียน

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับคอร์ส Customizable Class

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ จะเรียกจัดเก็บต่อเมื่อมีผู้เรียนเลือกเรียนในระดับชั้นที่กำหนด, เวลาที่กำหนด, หรือ/และสถานที่ที่กำหนดไว้ ดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมจัดการเรียนการสอนตามช่วงเวลา

สำหรับผู้เรียนที่สมัครเรียนในช่วงเวลาต่างๆ ตามที่ได้ประกาศไว้ในหน้า ราคาคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบส่วนตัว Customizable Class ตามช่วงเวลา

ราคาดังกล่าวรวมราคาเบื้องต้นของคอร์สเรียนนั้นๆ แล้ว

 

(2) ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต

จำนวน 220 บาท เมื่อเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ผ่านระบบ PayPal

 

(3) ค่าธรรมเนียมจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหา

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเนื้อหาในระดับกลาง-สูง (ตั้งแต่ระดับ JLPT N3 ขึ้นไป) หรือเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 50 บาท ต่อ 1 ชั่วโมงเรียน

เช่น สมัครเรียนเป็นแพคเกจ 12 ชั่วโมง จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 600 บาท

 

(4) ค่าธรรมเนียมจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ปกติ

หากผู้เรียนมีความประสงค์ ต้องการให้ผู้สอนเดินทางไปสอนนอกสถานที่ นอกเหนือจากสถานที่เรียนหลักของทาง Pittarii! (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพญาไท) จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอนดังนี้

 1. พื้นที่ใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้าสายหลัก* มีค่าเดินทางเพิ่มเติม 50 บาท ต่อ 1 ชั่วโมงเรียน
  * สถานีรถไฟฟ้าสายหลักในที่นี้ ได้แก่พื้นที่ในระยะเดินประมาณ 200 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางต่อไปนี้
  • รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ส่วนสัมปทาน สถานีหมอชิต-อ่อนนุช
  • รถไฟฟ้า BTS สายสีลม ส่วนสัมปทาน สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน
  • รถไฟฟ้า BTS สายสีลม ส่วนต่อขยาย สถานีกรุงธนบุรี-วงเวียนใหญ่
  • รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ทุกสถานี (สถานีหัวลำโพง-เตาปูน)
  • รถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ทุกสถานี (สถานีเตาปูน-คลองบางไผ่)
  • รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน ทุกสถานี (สถานีราชปรารภ-สุวรรณภูมิ)
 2. พื้นที่อื่นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามที่ได้ตกลงกับผู้สอนไว้ มีค่าเดินทางเพิ่มเติม 100 บาท ต่อ 1 ชั่วโมงเรียน

 

(5) ค่าธรรมเนียมจัดการเรียนการสอนออนไลน์

หากผู้เรียนมีความประสงค์ ต้องการให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทางไกล (เช่น กรณีอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ผู้สอนเดินทางสะดวก) ผ่านระบบวิดีโอคอล จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 50 บาท ต่อ 1 ชั่วโมงเรียน

เช่น สมัครเรียนเป็นแพคเกจ 12 ชั่วโมง จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 600 บาท

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าธรรมเนียมข้างต้นทั้งหมด แก่ทาง Pittarii! แต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่นำออกไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้เรียนก่อน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

และ ไม่อนุญาตให้คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ทำสำเนาข้อความและเอกสารประกอบการเรียนใด ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยทาง Pittarii! ไปเผยแพร่ต่อ เด็ดขาด